Агрономічна сільська рада
.

До відома громадян! ЗАЯВА про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

Дата: 03.05.2023 10:11
Кількість переглядів: 73

ЗАЯВА

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

 

детального плану території для індивідуального садівництва земельної ділянки з кадастровим номером 0520680503:04:001:0118 в с. Бохоники, масив «Поляна», вул. Окружна, 27, А Вінницького району Вінницької області.

 

1. Замовник – Агрономічна сільська рада.

2.  Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;

Містобудівна документації «Детальний план території для індивідуального садівництва земельної ділянки з кадастровим номером 0520680503:04:001:0118 в с. Бохоники, масив «Поляна», вул. Окружна, 27, А Вінницького району Вінницької області» розробляється на підставі рішення Агрономічної сільської ради від 11.04.2023 р №2455 «Про надання дозволу на розроблення містобудівної документації – детального плану території».

В проекті опрацьовано планувальне рішення використання та забудови території площею 0,0679 га (ділянка 0520680503:04:001:0118).

 Проект розроблений у відповідності з Законом України № 3038-VI від 17.02.2011 р. «Про регулювання містобудівної діяльності», ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій», ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території».

3. Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

Реалізації видів діяльності або будівництво об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, не передбачається.

 4. Ймовірні наслідки:

а) для довкілля , у тому числі для здоров’я населення.

В ході здійснення СЕО будуть оцінені ймовірні наслідки реалізації документа державного планування, в т.ч. наслідки для таких компонентів довкілля:

-водні ресурси;

-атмосферне повітря;

-ґрунти;

-стан фауни, флори, біорізноманіття, землі (у тому числі вилучення земельних ділянок);

-кліматичні фактори.

Під час здійснення СЕО будуть оцінюватись ймовірні наслідки від об’єктів інфраструктури, що пропонується відповідно до детального плану території, на здоров’я населення.

б) для територій з природоохоронним статусом. Під час здійснення СЕО, варто оцінити ймовірні наслідки від об’єктів інфраструктури, що пропонується відповідно до детального плану території, для територій з природоохоронним статусом.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення – відсутні.

 

При будівництві та експлуатації об’єктів, передбачених детальним планом, суттєвого впливу не передбачається; можливим є незначний вплив на ґрунти, водні ресурси. У документі передбачається ряд природоохоронних заходів для зменшення негативного впливу.

Основними екологічними проблемами є забруднення водних об’єктів, атмосферного повітря, збереження ґрунтів. При реалізації документу державного планування є ймовірність негативного впливу - при підготовці звіту про стратегічну екологічну особлива увага буде приділена оцінці впливу на повітря, водні та земельні ресурси.

 

5. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено

Будуть розглянуті альтернативи:

- «нульова альтернатива» (документ державного планування не буде затверджено);

- інші земельні ділянки, які можливо використовувати під проектні цілі;

- розміщення проектованих об’єктів на обраній ділянці;

- технологічні рішення.

 

6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Перевірка матеріалів Детального плану території, розділу «Охорона навколишнього природного середовища», на відповідність діючим нормативно-правовим документам у цій галузі, їх економічну і екологічну доцільність.

Обсяг досліджень передбачається відповідно до ст.11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»:

- оцінка поточного стану довкілля, проблем та ризиків, можливих тенденцій змін стану, в т.ч. без прийняття ДДП;

- оцінка величини і значимості впливів при реалізації ДДП за якісними і кількісними критеріями;

- визначення інтегрованого впливу та оцінка кумулятивних ефектів.

Для розробки СЕО передбачається використовувати наступну інформацію: доповіді про стан довкілля, статистичну інформацію, дані моніторингу стану довкілля, вихідні дані для розробки детального плану, надані уповноваженими органами державної влади, публікації і оцінки незалежних експертів про стан навколишнього природного середовища у Вінницькій області.

7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки передбачається розглядати заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків на довкілля, визначені законодавством та нормативно-правовими актами.

Так, Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища», визначає загальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища при розміщенні, проектуванні, будівництві, введенні в експлуатацію, експлуатації, консервації, споруд та інших об’єктів. Законом встановлено, що використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням обов’язкових екологічних вимог:

а) раціонального і економного використання природних ресурсів на основі широкого застосування новітніх технологій;

б) здійснення заходів щодо запобігання псуванню, забрудненню, виснаженню природних ресурсів, негативному впливу на стан навколишнього природного середовища;

в) здійснення заходів щодо відтворення відновлюваних природних ресурсів;

г) застосування біологічних, хімічних та інших методів поліпшення якості природних ресурсів, які забезпечують охорону навколишнього природного середовища і безпеку здоров’я населення;

д) збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду, а також інших територій, що підлягають особливій охороні;

е) здійснення господарської та іншої діяльності без порушення екологічних прав інших осіб;

є) здійснення заходів щодо збереження і невиснажливого використання біологічного різноманіття під час провадження діяльності, пов’язаної з поводженням з генетично модифікованими організмами.

Заходи спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на здоров’я населення. При здійсненні планованої діяльності у відповідності до вимог статті 24 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» з метою відвернення і зменшення шкідливого впливу на здоров’я населення шуму, неіонізуючих випромінювань та інших фізичних факторів будуть розглядатися організаційні, господарські, технічні, технологічні, архітектурно-будівельні та інші заходи щодо попередження утворення та зниження шуму до рівнів, установлених санітарними нормами.

 

8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Розділ «Охорона навколишнього природного середовища» у містобудівній документації повинен відповідати вимогам ст. 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

Пропонується така структура Звіту із СЕО:

1) зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;

2) характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

3) характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

4) екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

5) зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;

6) опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності - 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;

7) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

8) обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

9) заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

10) опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);

11) резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

 

9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання

Протягом 15 діб з дня оприлюднення повідомлення на офіційному вебсайті Агрономічної сільської територіальної громади (https://agronomichna-gromada.gov.ua у розділі «Оголошення») громадськість має право надати зауваження та пропозиції до заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки містобудівної документації - «Детальний план території для індивідуального садівництва земельної ділянки з кадастровим номером 0520680503:04:001:0118 в с. Бохоники, масив «Поляна», вул. Окружна, 27, А Вінницького району Вінницької області».

Зауваження та пропозиції подаються до 25 травня 2023 року включно до Агрономічної сільської ради: Вінницька обл., Вінницький р-н, с. Агрономічне, вул. Мічуріна, буд. 12; емейл – agronomichne826@gmail.com; телефон - (0432) 58-42-74, 58-41-96, (068) 933-00-99.

Фото без опису


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь